Sopimusehdot

Ekosähkö-sopimuksessa sovelletaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja (SME 2014) ja alla kerrottuja Ekosähkön sopimusehtoja, jotka tarkentavat sopimuksen sisältöä.

Ekosähkön sopimusehdot

Sopimus tehdään sopimuksessa tai sopimusvahvistuksessa mainitun Ostajan ja Myyjän välillä.

Sähkönkäyttöpaikan muuttuminen
Sopimus koskee sopimuksessa mainittua sähkönkäyttöpaikkaa. Mikäli Ostaja vaihtaa sähkönkäyttöpaikkaa, sopimus päättyy. Ostajan tulee ilmoittaa sähkönkäyttöpaikkansa muuttumisesta Myyjälle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.

Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on valitun sopimusajan mukaisesti määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva. Määräaikaisen sopimuksen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

Mikäli määräaikainen sopimus irtisanotaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sopimuskauden loppua, astuu irtisanominen voimaan sopimuskauden lopussa.

Jos Ostaja vaatii määräaikaisen sopimuksen purkamista kesken sopimuskauden, on Myyjällä oikeus periä Ostajalta purkamisesta aiheutuvat työ- ja energianhankintakustannukset. Toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksessa irtisanominen astuu voimaan kahden (2) viikon
kuluttua Ostajan ja Myyjän ilmoituksesta.

Myyntituotteen hinta (hinnat)
Määräaikaisessa sopimuksessa mainittu hinta (hinnat) on kiinteä sopimuskauden ajan. Mikäli hinta määräaikaisen sopimuskauden päätyttyä tai toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen hinta muuttuu, hintamuutoksesta lähetetään Ostajalle ilmoitus laskutusosoitteeseen yhtä (1) kuukautta ennen hintamuutoksen voimaantuloa. Ostajan katsotaan hyväksyneen hintamuutoksen, ellei sopimusta ole irtisanottu vähintään kahta (2) viikkoa ennen muutoksen
voimaantuloa.

Myyjällä on oikeus siirtää viranomaisten asettamat verot ja muut energian hintaan kohdistuvat maksut sopimushintoihin sellaisinaan.

Laskutuksen perusteet
Myyjä laskuttaa Ostajaa ja Ostaja suorittaa Myyjälle sopimukseen kuuluvan sähkönkäyttöpaikan kulutukseen ja sopimuksen mukaisiin yksikköhintoihin perustuvat maksut. Sähköenergian laskutus perustuu paikallisen verkkoyhtiön ilmoittamiin sähkönkäyttötietoihin.

Siirtotuote ja kaksiaikaisten myyntituotteiden aikajaottelu
Jos sähkönkäyttöpaikan siirtotuote on eri kuin sopimustiedoissa mainittu myyntituote tai Ostaja vaihtaa siirtotuotetta, tehdään korvaava sopimus siirtotuotteen mukaiselle myyntituotteelle. Mahdollisesta mittauksen muutoksesta vastaa ja laskuttaa verkkoyhtiö.

Aikatuotteissa noudatetaan verkkoyhtiön kulloinkin voimassaolevia aikajakoja eikä Myyjä ilmoita
verkkoyhtiön tekemistä muutoksista erikseen. Yleisimmin Yösähkö-tuotteen päiväaika on klo 7-22 ja yöaika klo 22-7, Vuodenaika-tuotteen talviarkipäivä ma-la klo 7-22 ajalla 1.11.-31.3. ja loput muuta aikaa. Ajat voi tarkistaa verkkoyhtiön nettisivuilta tai ottamalla yhteyttä Myyjään.

Sähkön siirtomaksut veloittaa paikallinen verkkoyhtiö kulloinkin voimassaolevan julkisen hinnastonsa mukaan. Verkkoyhtiö vastaa myös sähkönjakeluun liittyvistä vika- ja virhepalveluista.

Muut ehdot
Muilta osin sopimuksessa noudatetaan kulloinkin voimassaolevia yleisiä sähkönmyyntiehtoja. Myyjällä on mm. oikeus tarkistaa Ostajan luottotiedot ja tarvittaessa vaatia vakuutta. Vastaukset yleisimpiin sähkön ostoa koskeviin kysymyksiin löytyvät tarkistuslistasta osoitteessa www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo

Kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus ja peruuttamislomake

Ratkaisu riitatilanteissa:

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.