Ekosähkö tuotetaan tuulella, bioenergialla ja vedellä

Sähkön alkuperä

Ekosähkö koostui viime vuonna 100 % tuulesta.  

Vuoden 2018 tarkka jakauma oli:

  • 60 % tuulesta
  • 18 % bioenergiasta
  • 22 % vedestä.

Ekosähkö tuotetaan pienvoimalaitoksissa. Tuulivoimaa Ekosähkölle tuottavat Lumituuli Oy, Sumituuli Oy ja Larsmo Vindkraft Oy.
Vuonna 2018 bioenergian tuotantolähteenä on ollut St1:n omistaman Biofuels Bionolix -laitoksen biokaasu Karanojalta Hämeenlinnassa ja Kainuun Voiman Tihisenniemellä Kajaanissa oleva voimalaitos.

Ekosähkö Oy myy vain Suomen luonnonsuojeluliiton Ekoenergia-merkittyä uusiutuvaa energiaa.

Ekosähkön alkuperäseloste

Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta edellyttää sähkönmyyjät ilmoittamaan edellisenä kalenterivuonna myydyn sähkön alkuperän, jaottelun energialähteisiin ja hankintamuotoihin.

Lisätietoa energiantuotantomuodoista

Energialähdejakauma 2016–2018:

  2018 2017 2016
Pienvesivoima  22 %  - 37,5 %
Bioenergia 18 % 65 % 7 %
Tuulivoima 60 % 35 % 55 %

 

Ekoenergia-merkityn sähkön osuus 100 prosenttia. Ekosähkön myymässä sähkössä ei ole laskennallisia hiilidioksidipäästöjä eikä myytyyn sähköön sisälly ydinvoimaa.

Laskentaperusteet ja tietolähteet

Voimalaitosten polttoaine- ja päästötiedot

Voimalaitosten polttoaine- ja päästötiedot perustuvat samaan tilastomateriaaliin, jonka laitokset lakisääteisesti raportoivat viranomaisille.

Päästötiedot eivät sisällä polttoaineiden kuljetuksesta aiheutuneita liikenteen päästöjä.

ETA-alueen ulkopuolelta tuotu sähkö

Ekosähkö Oy ei tuo sähköä ETA-alueen ulkopuolelta. Kaikki sähkö on tuotettu Suomessa.

Lisätietoja sähkön alkuperän määrittämisestä ja siihen liittyvistä laskentaperusteista antaa tuotepäällikkö Timo Haarala, puhelin 010 226 1282 tai sähköpostitse info@ekosahko.fi.