Skip to content
karl-jk-hedin-416509-1

Usein kysytyt kysymykset vihreästä sähköstä

Miten sähkö voi olla vihreää?

Mikään energiantuotanto ei ole täysin haitatonta, mutta toiset tuotantomuodot ovat enemmän ja toiset vähemmän haitallisia. Siksi energian säästäminen on ensimmäinen ja tärkein ympäristöteko. 

Energiaa kuitenkin tarvitaan ja sitä on tuotettava, tavalla tai toisella. Uusiutuvia energialähteitä käyttävät tuotantomuodot ovat ympäristön kannalta kestävin vaihtoehto, koska niiden ympäristövaikutukset ja kasvihuonekaasupäästöt ovat pienemmät.


Millainen sähköntuotanto on vihreää?

Ympäristöystävällisenä sähköntuotantona pidetään uusiutuvia energialähteitä käyttäviä tuotantolaitoksia, jotka eivät aiheuta peruuttamatonta haittaa ympäristölle tai tuleville sukupolville joko saastumisen, ilmastonmuutoksen tai rajallisten energialähteiden kuluttamisen kautta.

Vihreää sähköä ovat tuuli- ja vesivoima, biopolttoaineet kuten metsien harvennushake ja metsäteollisuuden puujäte sekä aurinkoenergia. Uusiutumattomia energialähteitä ovat fossiiliset polttoaineet eli kivihiili ja öljy, turve sekä ydinvoimaloiden polttoaineet. Noin 80 % ilmastopäästöistä syntyy, kun käytetään fossiilisia energianlähteitä. Koska vihreän sähkön lisäämisessä on tiettyjä rajoituksia, on tärkeää vähentää energian kokonaiskulutusta. Energiatehokkuuden lisäämiseen on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.

Tuleeko pistorasiasta erilaista sähköä?

Sähköelektroneja ei voi korvamerkitä: pistorasiasta tuleva sähkö on aina sekoitus eri voimalaitosten tuotannosta. Tässä mielessä mikään sähkö ei ole fyysisesti toista vihreämpää, samaan tapaan kuin on mahdotonta tietää, mistä eri lähteistä vesijohdon vesi tulee. Lisäksi ei olisi järkevää rakentaa erillistä "vihreää sähkönjakeluverkkoa", ei taloudellisesti eikä ympäristön kannalta.

Miten vihreän sähkön ostaminen vaikuttaa sähköntuotantoon?

Sähköjärjestelmää voidaan kuvata "sähkösaavina", johon kaikki tuottajat tuottavat sähköä. Saavissa menevät sekaisin niin ydin-, kivihiili-, vesi-, turve-, puu-, tuuli- kuin tuontisähkö, joten kunkin asiakkaan käyttämä sähkö on niiden kaikkien sekoitus. Jos jatkat sähkön ostoa vanhalta myyjältä, "sähkösaavin" sisältö ei muutu.

Kun siirryt käyttämään vihreää sähköä, menettää vanha myyjä asiakkaan ja joutuu pienentämään omaa tuotantoaan sähkönkäyttömääräsi verran. Vastaavasti ympäristöystävällinen sähköntuotanto lisääntyy sähkönkäyttöäsi vastaavan määrän. Näin "sähkösaavin" sisältö muuttuu vihreämmäksi ja mitä useampi suomalainen ostaa vihreää sähköä, sitä nopeammin muutos tapahtuu.

Miten luonto ja miten asiakas hyötyvät vihreästä sähköstä?

Lisäämällä vihreän sähkön tuotantoa ja vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä voidaan hillitä ilmastonmuutosta, vähentää fossiilisten polttoaineiden haitallisia vaikutuksia ja olla mukana säilyttämässä monimuotoista luontoa tuleville sukupolville. Biopolttoaineiden käytöllä on myös myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia. Yksittäiselle ihmiselle vihreään sähköön siirtyminen on ympäristöteko, jolla voi vähentää jopa neljänneksen henkilökohtaisia ilmastopäästöjä.

Onko ympäristöystävällisempää käyttää surutta vihreää sähköä vai ostaa "tavallista" ja käyttää sitä niin säästeliäästi kuin mahdollista?

Sähköä tulisi aina käyttää säästeliäästi, koska mikään sähkön tuotantomuoto ei ole ongelmaton. Ympäristöystävälliseen elämäntapaan kuuluvat myös muun energian säästö, jätteiden vähentäminen ja kierrätys. Pienistäkin teoista voi syntyä merkittävä päästövähennys. Kaikkia toimia tarvitaan, että ilmastonmuutosta voidaan hillitä.

Miten erilaiset vihreän sähkön sähkösopimukset eroavat toisistaan?

Vertaile tuotantotapaa, kun valitset, millaista vihreän sähkön tuotantoa haluat edistää. Uusiutuvista energialähteistä vain vesivoima on tuotantokustannuksiltaan kilpailukykyistä fossiilisia polttoaineita käyttävien sähkön tuotantomuotojen kanssa, koska sähköntuotanto jo maksetuissa vesivoimalaitoksissa on edullista. Monet vihreät sähkötuotteet perustuvatkin olemassa olevan vesivoiman myyntiin. Vesivoima ei kuitenkaan lisää uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähköntuotannossa.

Perustellumpaa vanhan vesivoiman myyminen vihreänä sähkönä on, jos voimalaitoksilla tehdään aktiivisesti ympäristön tilaa edistäviä toimenpiteitä ja jos muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisätään. Kysy siis, miten sähköyhtiö käyttää vihreästä sähköstä saamansa tulot lisätäkseen uusiutuvien energialähteiden käyttöä tai pienentääkseen vesistön säännöstelyn vaikutuksia ympäristöön.

Millaisilla termeillä vihreää sähköä markkinoidaan?

Vihreän sähkön yhteydessä tulee vastaan monenlaisia termejä. Ympäristöystävällisen sähkön yleissanana voidaan pitää termiä vihreä sähkö, jolla tarkoitetaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Eri sähköyhtiöt markkinoivat vihreää sähköä omilla tuotenimillään ja medioissa käytetään paljon myös sanaa ekosähkö, vaikka sillä ei viitattaisikaan Ekosähkö Oy:n tuotteeseen.

Onko vihreä sähkö kalliimpaa kuin muu sähkö? Jos on, miksi?

Vihreä sähkö ei ole kalleinta, jos ei halvintakaan sähköä. Sähkön hinta riippuu pitkälti tuotantotavasta ja yleensä tavallisen sähkön hinnassa ei ole huomioitu niitä haittoja, joita ympäristölle aiheutuu. Jos hintaeroja löytyy, esimerkiksi kerros- ja rivitaloasujalle ne eivät ole muuhun sähköön verrattuna kovin merkittäviä. Kymmenestä muutamaan kymmeneen euroon vuodessa. 

Miten vihreää sähköä voi myydä "ilman lisähintaa"?

Suurin osa Suomessa myytävästä vihreästä sähköstä on vesivoimaa, jota myydään jopa tavallisen sähkön hinnalla. Vesivoima ei kuitenkaan lisää uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähköntuotannossa. Todellisia edellytyksiä uusiutuvan energian lisäämiselle luovat ne sähkönkäyttäjät, jotka ovat valmiita ostamaan sähköä, jonka hinta vastaa uuden vihreän sähkön rakentamis- ja tuotantokustannuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa tuulivoimaa, ekologisesti kestävin perustein rakennettua pienvesivoimaa ja sähköntuotantoa biopolttoaineilla.