Pyhännänkoski

Säännöstely

Voimalaitoksen käytölle on määritetty viranomaisten taholta säännöstelylupaehdot, joita noudattamalla pyritään suojaamaan järven ja rantojen ekosysteemiä liiallisilta tai liian äkillisiltä vesistön pinnanvaihteluilta ja turvaamaan alueen virkistys- ja hyötykäytön edellytyksiä.

Pyhännänkosken voimalaitoksen yläpuolella sijaitsee säännöstelty Iso-Pyhäntäjärvi. Vuosina 2001-2004 Iso-Pyhäntäjärven säännöstelystä vastaava Ekosähkön silloinen emoyhtiö Kainuun Energia sekä Kainuun ympäristökeskus toteuttivat yhteistyössä Iso-Pyhäntäjärven säännöstelyn kehittämishankkeen. Hankkeen tarkoituksena on parantaa säännöstelykäytäntöä siten, että toiminnassa otetaan huomioon sekä järven ekologia, virkistys- ja hyötykäyttö että säännöstelyn voimataloudelliset näkökohdat.

Peruskorjaus vuonna 2011 

Ristijärven Pyhännänkoskella sijaitseva vuonna 1957 valmistunut pienvesivoimalaitos peruskorjattiin vuoden 2011 aikana. Ennen peruskorjausta 3 MW:n laitoksen tekniikka oli pääosin alkuperäistä, mutta esimerkiksi automaation osalta sitä oli uusittu ja modernisoitu 1980-luvulla.

Peruskorjaus paransi sekä voimalaitoksen toimintavarmuutta että hyötysuhdetta. Lisäksi se mahdollisti luotettavasti laitoksen etäkäytön ja säädettävyyden. Olemassa olevien vesivoimalaitosten hyötysuhteen ja toimintavarmuuden parantaminen ovat ympäristönäkökulmasta vastuullista toimintaa, sillä luotettava teknologia auttaa kehittämään säännöstelykäytäntöön joustavuutta ja reagointiherkkyyttä.

Pyhännänkosken pienvesivoimalaitos kattaa noin neljänneksen Ekosähkö Oy:n sähkönhankinnasta.